??i h?c Saga

V? ??i h?c Saga

??i h?c Saga ???c thành l?p d?a trên s? sát nh?p gi?a ??i h?c Saga c? và ??i h?c Y Saga, bao g?m 5 khoa tr?c thu?c là Khoa v?n hóa và giáo d?c, Khoa kinh t?, Khoa y, Khoa khoa h?c và c?ng ngh?, Khoa n?ng nghi?p. V? ?ào t?o sau ??i h?c có Khoa nghiên c?u giáo d?c h?c, Khoa nghiên c?u kinh t? h?c, Khoa nghiên c?u n?ng nghi?p h?c, Khoa nghiên c?u y h?c, Khoa nghiên c?u khoa h?c và c?ng ngh?. ??i h?c Saga có 7500 sinh viên b?c ??i h?c và sau ??i h?c ?ang h?c t?p và nghiên c?u, trong s? ?ó có h?n 300 l?u h?c sinh.

最新无码国产在线视频